สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล22,184.8312,250.0044.8 %5.04,711.802,403.5049.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล367,692.81143,061.5061.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล33,168.7346,252.42-39.4 %0.05,738.702,196.4061.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล38,220.0512,541.9567.2 %5.05,082.28692.9386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล96,050.2476,009.5920.9 %5.021,826.204,609.4078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง44,029.935,674.0087.1 %5.03,084.67912.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน43,090.116,538.0084.8 %5.02,013.36854.0557.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ49,604.435,355.0089.2 %5.02,061.90893.0056.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า43,368.025,551.0087.2 %5.04,039.56740.6681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล46,412.52494.0098.9 %5.02,892.94584.2579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู44,328.2211,506.4074.0 %5.03,315.84912.0072.5 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน52,015.2446,098.0011.4 %5.06,120.841,085.8582.3 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล138,648.5592,989.6732.9 %5.010,088.886,058.7539.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล41,124.3239,126.014.9 %2.08,496.024,555.4046.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล59,095.8127,058.0054.2 %5.016,026.379,937.0138.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล36,365.0816,989.0053.3 %5.06,879.701,515.8778.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล36,134.4116,030.0055.6 %5.06,309.244,929.0021.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล31,338.0020,369.0035.0 %5.04,711.808,432.07-79.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล51,357.5247,948.756.6 %3.011,145.294,739.5557.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล50,312.1824,351.0051.6 %5.012,109.085,258.2556.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล37,042.0714,313.0061.4 %5.07,087.623,180.6055.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล51,875.30107,045.82-106.4 %0.011,751.364,180.0064.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล40,529.3625,984.0035.9 %5.08,001.622,589.7067.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 26,022.346,368.0075.5 %5.0540.48720.81-33.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล38,955.009,418.0075.8 %5.07,849.41525.0793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล35,416.7914,149.0060.1 %5.06,290.222,102.3466.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล45,749.6845,083.611.5 %0.58,648.172,615.1569.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล66,738.04141,076.66-111.4 %0.014,980.4411,056.0526.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล53,710.3124,361.0054.6 %5.012,698.524,871.4861.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล37,924.2915,932.0058.0 %5.07,355.092,641.7764.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล87,787.30107,943.15-23.0 %0.013,839.481,161.4791.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล129,584.5015,428.0088.1 %5.07,031.762,790.8660.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล41,925.0129,883.0028.7 %5.09,237.645,529.4840.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล36,160.1117,218.0052.4 %5.06,689.492,689.5059.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล39,176.8317,954.0054.2 %5.07,678.783,294.3457.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล39,805.7620,250.0049.1 %5.05,852.76416.6092.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล132,333.4589,478.0032.4 %5.04,148.713,135.8624.4 %5.0
รจจ.สตูล 400,327.31433,105.00-8.2 %0.07,394.528,714.52-17.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล30,396.445,377.0082.3 %5.04,274.461,719.5059.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล38,356.8919,945.0048.0 %5.07,488.233,782.0349.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล34,319.7117,503.0049.0 %5.05,320.402,632.4550.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล54,884.2647,702.9513.1 %5.09,085.542,657.1570.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล52,289.0030,498.0041.7 %5.07,469.041,810.7475.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล64,561.5937,771.0441.5 %5.09,247.803,657.5560.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล183,276.3098,575.8646.2 %5.015,218.605,119.5566.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล51,055.6544,167.1613.5 %5.03,297.763,581.56-8.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู368,221.34179,140.0051.3 %5.07,344.723,121.1657.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล281,511.47175,157.3837.8 %5.07,623.888,754.26-14.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล579,533.94316,572.0045.4 %5.010,867.245,494.2949.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล120,484.66148,902.58-23.6 %0.016,649.5312,109.1027.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 38,634.4620,774.3446.2 %5.07,488.223,137.3858.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล30,855.926,012.0080.5 %5.04,255.441,478.2065.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล401,744.22111,975.5872.1 %5.029,838.1239,727.54-33.1 %0.0
รวม 4,995,731 3,051,258 38.92 % 5.0 429,200 222,308 48.20 % 5.0