สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง29,770.457,793.0073.8 %5.05,038.891,617.6667.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง103,086.8664,091.1437.8 %5.01,501.921,502.84-0.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง235,698.1499,808.8557.7 %5.0855.482,066.89-141.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง35,835.4313,410.0062.6 %5.07,529.882,045.3572.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง37,552.3327,299.0027.3 %5.07,882.24522.6893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง145,634.7768,131.9053.2 %5.028,751.546,428.6577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง45,416.779,956.6378.1 %5.02,868.657,921.28-176.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง43,151.333,659.0091.5 %5.01,905.60331.7282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน44,132.624,459.0089.9 %5.03,776.881,020.5173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง70,948.4614,224.0080.0 %5.03,260.00686.6978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว47,094.966,300.0086.6 %5.02,984.761,021.5465.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา44,362.582,901.0093.5 %5.03,394.20461.2386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ42,460.095,671.0086.6 %5.03,808.32771.4879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา43,712.124,125.0090.6 %5.03,036.121,074.7064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด46,633.518,263.0082.3 %5.04,013.161,042.5974.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง133,480.3457,679.2956.8 %5.09,078.001,908.2779.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง53,611.1253,304.010.6 %0.514,394.613,006.7579.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง34,719.4325,500.0026.6 %5.06,826.261,925.8371.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง48,648.7820,951.0056.9 %5.012,816.139,179.3428.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง51,030.3711,653.0077.2 %5.07,899.462,733.1565.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง42,284.0713,820.0067.3 %5.08,898.962,873.0067.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง49,143.7521,131.0057.0 %5.013,978.748,851.3136.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง21,927.5631,210.00-42.3 %0.05,621.093,780.0532.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง63,478.8331,910.1549.7 %5.015,097.999,353.7038.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง42,030.0835,394.7315.8 %5.09,374.3931,456.51-235.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง85,294.40124,851.42-46.4 %0.019,471.882,884.7585.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง1,483,704.501,361,492.008.2 %4.05,574.675,020.509.9 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง39,272.7330,769.0021.7 %5.08,860.963,029.0765.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง71,221.8447,766.8732.9 %5.058,199.743,497.7794.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 59,240.6643,839.0026.0 %5.0919.321,006.80-9.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง37,087.028,091.0078.2 %5.09,488.33352.6196.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง34,372.5112,890.0062.5 %5.07,225.561,325.7281.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง41,005.3135,486.0013.5 %5.09,583.453,997.4058.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง70,707.44271,649.28-284.2 %0.050,653.5615,669.6069.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง56,872.5845,888.0019.3 %5.016,201.083,250.6179.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง64,274.3316,178.0074.8 %5.09,298.291,868.9979.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง112,155.92154,450.00-37.7 %0.017,084.041,462.0591.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง49,469.9526,328.0046.8 %5.012,721.027,730.1539.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง46,524.8443,485.006.5 %3.011,161.914,930.5555.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง39,997.8620,259.0049.3 %5.09,317.142,346.0374.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง48,482.3925,743.0046.9 %5.010,955.685,513.9849.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง35,975.0247,314.00-31.5 %0.07,206.54585.5891.9 %5.0
สพ.ตรัง141,814.94114,207.0019.5 %5.011,407.013,504.0369.3 %5.0
รจจ.ตรัง 1,748,347.30638,314.0663.5 %5.012,004.5010,267.1014.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง31,959.888,325.0074.0 %5.05,571.161,500.0573.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง45,386.1030,105.0033.7 %5.011,047.843,672.3566.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง33,138.3210,376.0068.7 %5.06,826.211,895.2572.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง52,042.6569,512.42-33.6 %0.011,713.183,072.3073.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง37,790.2715,869.0058.0 %5.05,155.522,877.0544.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง255,777.4831,416.4587.7 %5.08,627.982,735.5068.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง54,259.3855,095.21-1.5 %0.09,126.963,107.4566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1161,912.73130,599.7419.3 %5.014,751.754,784.0067.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2323,270.69116,886.0963.8 %5.016,145.165,232.2867.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่126,376.10102,205.4119.1 %5.028,800.568,231.3871.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 479,547.7051,554.7035.2 %5.02,975.717,294.10-145.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง158,940.97131,234.4517.4 %5.06,798.851,655.5575.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,802.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน184,924.9488,763.9152.0 %5.07,415.243,107.4558.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด645,347.50278,406.0056.9 %5.09,103.203,025.4066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง215,112.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,226.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง896,005.88486,431.0045.7 %5.015,811.324,729.9570.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง217,467.91210,034.723.4 %1.58,008.444,106.6848.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง120,533.56186,478.02-54.7 %0.021,288.718,867.2258.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง426,615.94287,390.0032.6 %5.08,545.332,270.7873.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 46,380.9626,482.0042.9 %5.010,553.226,281.7640.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง32,144.649,612.0070.1 %5.05,704.321,718.9369.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง340,454.00131,058.0161.5 %5.043,617.8472,624.95-66.5 %0.0
รวม 10,091,944 6,169,482 38.87 % 5.0 729,516 334,617 54.13 % 5.0