สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี30,759.443,660.0088.1 %5.04,469.54924.0979.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี164,910.2294,023.5743.0 %5.0926.91600.4635.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี37,587.2855,662.43-48.1 %0.06,713.401,433.8978.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี37,837.9719,870.0047.5 %5.06,960.8211.4099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี267,965.72141,152.7047.3 %5.030,768.854,692.0584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ41,955.012,755.0093.4 %5.03,002.521,619.7546.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์44,622.216,996.0084.3 %5.02,547.66809.4068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง36,490.763,374.0090.8 %5.02,351.881,538.0534.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ44,170.203,744.0091.5 %5.02,581.441,026.0060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ42,937.482,932.0093.2 %5.02,286.36980.4057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี52,377.2312,601.0075.9 %5.02,477.35591.8576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน46,714.593,378.0092.8 %5.02,060.28855.0058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น41,847.011,857.0095.6 %5.02,800.922,012.1028.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง41,928.495,942.0085.8 %5.02,032.08207.1989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง44,109.834,242.0090.4 %5.01,929.30847.4056.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี42,564.153,433.0091.9 %5.03,089.281,985.5035.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก42,650.194,643.0089.1 %5.01,899.36912.0052.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี46,286.8054,926.58-18.7 %0.06,884.191,689.7575.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี62,104.3619,573.0068.5 %5.08,748.324,729.1045.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ37,815.829,393.0075.2 %5.04,975.282,509.9049.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี58,549.0212,536.0078.6 %5.015,632.1311,250.8528.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี36,826.9812,565.0065.9 %5.06,694.623,421.9048.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี39,709.498,205.0079.3 %5.06,941.764,810.8030.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี51,878.5522,564.0056.5 %5.09,451.686,777.7428.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี41,677.8334,716.2816.7 %5.06,482.184,043.8037.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี59,183.1246,849.3720.8 %5.015,632.118,557.6045.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี39,375.2621,170.6346.2 %5.07,740.303,176.9959.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี169,398.55109,523.9935.3 %5.016,430.822,948.0082.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี45,248.2930,958.8131.6 %5.010,098.27675.6593.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี22,251.1810,638.0052.2 %5.0466.20954.84-104.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี41,683.8412,640.0069.7 %5.08,520.16499.0494.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี33,145.4110,286.0069.0 %5.05,382.732,025.4062.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี72,184.2043,283.4840.0 %5.08,824.374,076.2053.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี83,614.3110,958.0086.9 %5.022,687.0826,121.35-15.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี87,563.8939,531.0054.9 %5.016,525.686,015.4063.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี55,770.9212,670.0077.3 %5.010,193.525,322.8447.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี104,697.0570,269.0732.9 %5.021,926.44999.0595.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี128,402.1628,600.0077.7 %5.06,599.363,097.9053.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี44,559.8219,360.0056.6 %5.09,432.935,236.4044.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี105,326.6614,861.0085.9 %5.011,961.832,148.9082.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี53,089.2421,664.7059.2 %5.010,245.444,218.7558.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี33,448.2022,213.6033.6 %5.05,192.34782.3884.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี272,640.53107,174.6160.7 %5.05,843.941,418.3675.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี783,608.25683,573.0012.8 %5.010,774.206,852.2236.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี38,035.1426,060.0031.5 %5.06,827.523,415.0350.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี53,574.9534,361.3935.9 %5.010,973.193,189.5570.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี40,077.6313,184.5067.1 %5.07,740.301,831.3276.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี150,983.4272,692.5351.9 %5.014,833.453,616.6575.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี46,682.5115,106.0067.6 %5.011,030.272,813.3074.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี84,000.1127,969.4166.7 %5.012,559.143,072.8875.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี48,791.5363,772.53-30.7 %0.011,277.484,570.1059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1673,868.75107,647.9484.0 %5.08,657.574,763.0545.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2318,685.6990,904.2971.5 %5.010,218.574,996.3351.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3363,918.0685,114.2776.6 %5.08,648.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี73,402.2435,066.3352.2 %5.04,415.264,831.05-9.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี688,990.38154,619.4477.6 %5.07,148.303,044.0057.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี444,501.81115,777.0074.0 %5.06,993.286,527.466.7 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี995,142.69260,476.0073.8 %5.08,354.647,410.9511.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี525,614.63288,215.0345.2 %5.010,151.007,759.7023.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี1,126,039.30256,058.5877.3 %5.07,546.926,613.8412.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี708,138.00267,304.9762.3 %5.07,014.003,165.4054.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี155,116.45145,109.476.5 %3.016,870.0518,307.08-8.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 37,496.1526,248.2230.0 %5.06,698.991,936.1071.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี31,296.356,427.0079.5 %5.04,203.342,911.7330.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี549,118.81129,328.0076.4 %5.083,220.00112,967.75-35.7 %0.0
รวม 10,824,942 4,082,413 62.29 % 5.0 605,919 353,151 41.72 % 5.0