สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา40,949.052,142.0094.8 %5.05,658.492,352.6558.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา833,956.94383,608.9154.0 %5.012,528.484,047.0167.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา273,306.1983,748.2069.4 %5.04,847.401,614.5966.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)700,927.25122,544.1382.5 %5.012,047.697,119.3240.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา31,247.1920,950.0033.0 %5.07,160.761,593.0577.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา38,555.678,070.0079.1 %5.05,434.98635.9388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา272,635.19132,526.6951.4 %5.018,544.923,113.8983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง41,858.042,865.0093.2 %5.02,940.721,378.4553.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต41,498.322,447.0094.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา41,880.225,560.0086.7 %5.03,097.801,336.6556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง44,197.696,880.0084.4 %5.03,147.60736.2576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,764.31877.8084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา42,435.056,986.0083.5 %5.02,416.20913.9062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน42,265.706,126.0085.5 %5.02,075.041,204.6041.9 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง105,350.2583,454.4820.8 %5.011,257.784,349.5261.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา37,208.8733,149.6410.9 %5.07,321.684,937.5132.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,829.561,611.2057.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา59,135.0920,683.0065.0 %5.017,733.419,520.9446.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา37,328.6614,700.0060.6 %5.06,972.841,910.4572.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา34,208.557,616.4077.7 %5.06,894.564,214.7838.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา56,784.2633,608.0040.8 %5.012,166.6113,800.65-13.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา78,627.5579,176.00-0.7 %0.017,579.413,806.1578.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา54,898.3536,991.6132.6 %5.015,147.4817,588.69-16.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา35,539.9224,728.5030.4 %5.07,655.201,179.2384.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา165,052.81139,981.1615.2 %5.016,516.683,303.1680.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา47,095.4329,205.0038.0 %5.011,990.871,434.7288.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0600.331,295.55-115.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา30,114.555,907.0080.4 %5.05,563.44512.9090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา34,349.246,989.0079.7 %5.06,932.524,005.9142.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา41,581.4137,021.0011.0 %5.09,746.903,274.1566.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา55,758.52166,377.64-198.4 %0.014,976.366,146.7059.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา133,642.2048,944.2363.4 %5.030,664.566,963.7277.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา43,450.3356,866.64-30.9 %0.010,583.6450,514.69-377.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา65,790.78100,805.57-53.2 %0.014,288.58840.9394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา130,086.3114,477.0088.9 %5.08,130.543,398.5158.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา42,946.0543,280.41-0.8 %0.010,355.403,640.8564.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา55,344.7720,153.0063.6 %5.09,215.041,933.6079.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา59,461.7229,783.0249.9 %5.011,572.483,932.4766.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา34,036.4937,843.71-11.2 %0.06,171.96721.6188.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา116,931.9435,812.0069.4 %5.07,375.675,116.3930.6 %5.0
รจก.ยะลา 534,440.50591,092.56-10.6 %0.011,265.962,309.5579.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา43,322.7555,948.71-29.1 %0.07,236.863,767.2747.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา41,187.8426,416.0035.9 %5.07,407.952,724.0163.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา34,812.2821,734.0037.6 %5.05,510.761,286.4776.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา47,195.8559,866.45-26.8 %0.011,363.293,404.6570.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา52,664.0312,831.0075.6 %5.014,544.123,083.1378.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา144,399.3045,465.4968.5 %5.05,274.34222.7595.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา51,782.23105,018.12-102.8 %0.012,865.5613,297.11-3.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1589,914.69204,253.7765.4 %5.011,940.384,193.9764.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2268,299.88110,052.6059.0 %5.013,632.913,563.4073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3178,475.8629,465.7883.5 %5.019,881.965,290.1873.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 21,084,797.1051,224.0695.3 %5.05,278.636,068.60-15.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง458,209.94233,644.0949.0 %5.011,512.932,177.1681.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน492,895.22155,436.0068.5 %5.07,794.605,090.8034.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา753,074.25395,784.4747.4 %5.015,271.846,155.0559.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา236,005.80161,973.9831.4 %5.07,361.643,728.3549.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา258,391.55224,968.0012.9 %5.07,291.623,117.8757.2 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา192,480.91242,810.56-26.1 %0.027,807.7316,514.1040.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา421,774.63464,965.25-10.2 %0.011,368.454,792.6257.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 44,485.6039,183.0011.9 %5.08,872.2121,597.21-143.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา30,371.452,060.0093.2 %5.05,487.332,604.5052.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา1,014,379.60205,813.9879.7 %5.0241,382.66109,139.6154.8 %5.0
รวม 10,973,798 5,332,016 51.41 % 5.0 837,262 411,007 50.91 % 5.0