สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส33,942.2412,588.0062.9 %5.05,698.824,411.6122.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส138,596.20256,490.55-85.1 %0.0794.281,517.84-91.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส190,281.0294,851.5250.2 %5.01,177.562,903.65-146.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส41,069.6657,526.47-40.1 %0.06,022.241,791.3070.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส36,232.1218,597.0048.7 %5.04,300.14229.1494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส122,273.29123,882.00-1.3 %0.031,332.368,145.3474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ11,667.90156.0098.7 %5.02,669.881,280.6052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง45,510.312,933.0093.6 %5.02,252.441,100.1551.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ44,724.837,246.0083.8 %5.02,429.761,311.9946.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ44,013.332,538.0094.2 %5.02,176.921,240.9743.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ44,175.06156.0099.6 %5.01,924.56619.5267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ60,039.443,970.0093.4 %5.02,414.64288.0388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ41,498.354,441.0089.3 %5.03,432.481,031.8669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง43,378.244,165.0090.4 %5.04,124.88287.6193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร44,817.955,021.0088.8 %5.03,757.921,171.4168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน42,111.40277.0099.3 %5.04,110.60544.2086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก49,630.1310,329.0079.2 %5.04,879.56802.4383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี42,641.913,952.0090.7 %5.03,024.00857.7071.6 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ110,254.01138,390.80-25.5 %0.08,945.281,510.2183.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก112,071.05246,583.25-120.0 %0.014,304.016,187.4356.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส39,787.5670,586.82-77.4 %0.09,026.594,522.0049.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ30,950.2614,591.0052.9 %5.05,289.241,926.6963.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส31,549.1912.00100.0 %5.03,941.582,129.8246.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก32,059.7010,074.0068.6 %5.06,200.163,623.5041.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส33,863.1915,574.4054.0 %5.06,230.641,644.7773.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส36,821.9510,182.0072.3 %5.08,513.163,478.2559.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส25,353.9332,476.52-28.1 %0.06,089.971,789.7170.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส50,944.1325,246.2350.4 %5.013,514.5311,735.0513.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส39,217.0513,689.9065.1 %5.08,969.521,978.8677.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ174,027.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,059.22ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส813,320.191,035,624.00-27.3 %0.06,530.886,463.121.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส38,234.3518,606.0051.3 %5.08,342.043,620.9856.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส131,192.3454,076.0058.8 %5.02,408.07878.8663.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส34,599.409,947.0071.3 %5.06,763.732,274.3366.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส299,841.3434,163.8188.6 %5.0116,657.181,892.6198.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส183,726.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.042,057.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส62,619.3049,615.5220.8 %5.018,097.2020,645.49-14.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส59,773.2421,579.0063.9 %5.010,110.722,287.5077.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส59,840.2697,150.00-62.3 %0.015,295.441,619.5789.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส48,967.6146,614.004.8 %2.011,555.746,069.5547.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส47,134.4822,663.0051.9 %5.09,578.104,966.3048.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส52,530.6924,011.0054.3 %5.014,103.873,024.3278.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส33,228.3727,772.0016.4 %5.06,383.40636.4690.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส147,018.9291,170.0038.0 %5.06,411.773,065.6752.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส36,349.1826,621.0026.8 %5.07,353.222,015.6572.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส52,960.2144,968.0015.1 %5.013,799.604,196.9269.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส36,840.5424,654.0033.1 %5.07,372.242,135.6071.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส73,239.9145,890.1537.3 %5.015,662.855,963.8961.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส55,679.7624,294.0056.4 %5.015,511.091,651.1389.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส56,223.0961,687.93-9.7 %0.011,707.927,081.8039.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 11,151,752.40134,382.1788.3 %5.014,405.884,712.5067.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2287,647.75117,830.9159.0 %5.022,233.8010,997.2050.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส796,558.2575,286.2790.5 %5.030,870.515,461.2682.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส16,090.0328,652.00-78.1 %0.03,518.563,045.2713.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก1,605,627.80198,275.3187.7 %5.010,432.1110,758.90-3.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส331,777.2596,778.3670.8 %5.09,315.245,041.6845.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส146,834.88178,011.00-21.2 %0.022,886.1622,235.822.8 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 38,253.1524,868.5235.0 %5.08,437.123,905.7753.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส32,032.2720,210.3536.9 %5.05,775.002,544.2955.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส666,145.38163,810.0075.4 %5.079,776.3666,200.3017.0 %5.0
รวม 8,831,788 3,985,738 54.87 % 5.0 688,844 285,454 58.56 % 5.0