สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ32,543.263,725.0088.6 %5.04,742.461,937.2859.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 178,531.42107,773.1939.6 %5.01,176.841,276.37-8.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ37,732.184,577.0087.9 %5.06,853.20270.3096.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ39,546.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,575.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ178,450.91113,529.4536.4 %5.015,524.5210,299.5133.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา50,818.365,576.0089.0 %5.04,939.68574.4588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย48,063.274,896.0089.8 %5.04,716.601,424.5869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง48,213.193,165.0093.4 %5.04,067.04447.8989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด48,944.458,645.0082.3 %5.03,096.96585.8081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ48,773.893,942.0091.9 %5.03,015.72977.5267.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ51,035.7712.00100.0 %5.05,027.64720.6285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล48,601.875,137.0089.4 %5.02,649.12674.9974.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ57,100.4942,251.9326.0 %5.010,264.146,625.9935.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ33,916.749,284.0072.6 %5.05,236.831,855.6164.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ41,011.0323,550.0042.6 %5.010,276.083,001.5570.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ36,611.2811,029.2269.9 %5.06,986.344,291.7938.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ32,740.139,673.0070.5 %5.05,750.334,370.0424.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ62,217.088,947.0085.6 %5.016,703.5212,676.1224.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ18,633.7914,588.9021.7 %5.04,583.642,299.9549.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ53,306.0735,710.6833.0 %5.013,014.367,514.6142.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)41,632.5421,214.0049.0 %5.08,222.40389.7795.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ47,835.1788,401.54-84.8 %0.010,276.083,458.6066.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ37,395.1312,914.0065.5 %5.07,994.16670.2091.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ33,552.276,981.0079.2 %5.06,168.603,702.6340.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ40,657.2742,000.00-3.3 %0.07,766.043,002.5361.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ180,251.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.060,250.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ54,004.3812.00100.0 %5.013,470.8411.4099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ66,889.3436,504.7345.4 %5.018,262.803,780.0579.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ12.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ48,944.924,603.0090.6 %5.06,168.603,007.0551.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ40,221.8718,645.0053.6 %5.07,766.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ53,913.9761,675.00-14.4 %0.010,047.965,170.7948.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ45,514.927,135.0084.3 %5.09,933.864,923.9550.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ35,004.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,712.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ130,186.8231,809.0075.6 %5.08,222.404,552.6044.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 433,743.19372,676.0314.1 %5.08,932.056,490.1527.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ36,760.199,488.0074.2 %5.05,255.881,971.3962.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ45,041.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,309.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ66,862.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,893.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ39,623.5424,371.0038.5 %5.07,537.802,885.1761.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ48,994.4812,780.5873.9 %5.011,264.964,030.9964.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ40,045.5426,665.3433.4 %5.07,766.042,383.9969.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ754,394.50143,439.1381.0 %5.019,712.0410,310.2347.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ88,269.6449,607.1443.8 %5.03,561.003,017.1015.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ31,419.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ113,024.48159,284.02-40.9 %0.018,157.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ43,228.6215,669.0063.8 %5.07,537.804,398.8641.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ34,020.078,249.0075.8 %5.05,255.882,671.8649.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ194,183.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.045,108.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,380,098 1,570,136 0.00 % 0.0 311,982 132,654 0.00 % 0.0