สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี6,901.768,660.00-25.5 %0.02,170.68666.3769.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี49,122.0345,463.007.4 %3.55,373.641,008.9081.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี38,152.9013,468.0064.7 %5.05,792.37439.8092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี88,537.5064,771.1126.8 %5.018,917.555,165.7372.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน46,423.116,413.0086.2 %5.01,857.76714.4061.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง45,799.375,478.0088.0 %5.01,785.70455.0574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน45,619.198,022.0082.4 %5.02,119.56541.5674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี45,962.085,516.0088.0 %5.01,937.94454.4276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี50,433.7910,803.0078.6 %5.02,323.87436.0581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี47,269.6711,977.0074.7 %5.02,358.12520.6777.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี39,444.6225,313.0035.8 %5.06,698.166,232.337.0 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี49,822.1023,380.0053.1 %5.08,889.605,659.0936.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี37,698.3416,707.0055.7 %5.05,602.213,436.0938.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี32,689.649,728.0070.2 %5.03,909.722,588.8633.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี52,234.4528,794.9544.9 %5.09,584.048,227.7314.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี21,034.0537,689.65-79.2 %0.04,242.882,604.4138.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี50,542.8734,871.1431.0 %5.010,507.934,811.5254.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี140,765.1494,022.2733.2 %5.015,090.721,312.9891.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี40,990.7019,629.0052.1 %5.06,819.253,983.0641.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี35,224.0312,245.0065.2 %5.05,963.48232.9396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี35,305.867,865.0077.7 %5.04,233.061,872.1655.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี41,373.7233,597.0018.8 %5.06,366.841,928.9669.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี66,982.8860,127.7010.2 %5.013,075.0824,260.34-85.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี73,087.6350,489.0030.9 %5.017,144.884,965.4871.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี41,824.9931,244.0025.3 %5.05,495.622,041.2462.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี98,686.4891,641.367.1 %3.515,243.301,039.4793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี133,782.9816,368.0087.8 %5.03,957.522,544.9435.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี43,425.1736,179.6216.7 %5.07,865.114,719.8840.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี18,278.2825,268.00-38.2 %0.07,143.225,313.2325.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี16,741.7916,213.303.2 %1.57,066.442,801.1660.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี50,594.6238,742.6723.4 %5.04,822.08350.3592.7 %5.0
สพ.สิงห์บุรี39,170.6723,057.0041.1 %5.06,248.701,125.1982.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 548,061.50511,678.066.6 %3.07,324.837,647.89-4.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี31,788.9618,080.7943.1 %5.03,320.32970.5670.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี42,536.7321,199.0050.2 %5.06,134.662,346.2461.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี35,785.8913,697.0061.7 %5.03,621.291,402.7861.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี48,734.3655,679.57-14.3 %0.08,074.281,972.4375.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี56,693.9443,810.9522.7 %5.07,408.69287.8296.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี94,801.0439,051.0058.8 %5.027,185.402,663.4690.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี120,611.8283,716.7230.6 %5.08,876.563,496.1260.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)364,421.0362,794.9782.8 %5.021,715.023,553.7483.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี33,372.0035,324.00-5.8 %0.01,752.003,449.07-96.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี283,418.78116,128.0159.0 %5.04,227.206,790.19-60.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี209,455.52219,420.13-4.8 %0.04,367.4014,796.93-238.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี447,071.72243,434.0945.5 %5.08,065.642,891.3364.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2398,284.91142,456.0064.2 %5.05,673.564,498.2420.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี715,183.31247,779.0065.4 %5.05,001.968,227.22-64.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี136,380.48145,916.02-7.0 %0.012,285.118,557.7030.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 37,764.1623,283.0038.3 %5.05,556.843,449.0637.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี7,852.809,166.00-16.7 %0.03,624.532,324.6235.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี454,763.0385,966.4181.1 %5.030,585.0258,204.15-90.3 %0.0
รวม 5,690,905 3,032,325 46.72 % 5.0 395,407 239,984 39.31 % 5.0