สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท35,181.808,353.0076.3 %5.02,488.821,721.2030.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท169,506.3187,828.9148.2 %5.01,487.88770.7848.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท38,928.8631,495.0019.1 %5.06,799.061,565.3577.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท39,997.6130,140.3624.6 %5.07,159.89838.8388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท118,195.27111,771.005.4 %2.526,518.264,342.1083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์46,095.275,731.0087.6 %5.02,072.761,021.7750.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์45,643.565,725.2487.5 %5.02,453.221,301.5846.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี57,506.877,677.0086.7 %5.03,110.64153.7995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา54,727.757,391.0086.5 %5.02,290.44781.1965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง21,070.052,089.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา47,419.979,826.0079.3 %5.03,816.12277.2092.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท50,078.0481,268.00-62.3 %0.09,818.647,660.3522.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา29,267.356,490.0077.8 %5.04,103.761,529.6662.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท48,903.9220,470.0058.1 %5.010,678.373,947.0463.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท43,094.1648,666.85-12.9 %0.09,266.001,920.4179.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12540,777.06184,818.3665.8 %5.0210,511.8036,480.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท36,741.8726,968.0026.6 %5.06,076.084,042.2533.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท64,973.9245,971.0029.2 %5.017,257.8014,166.1217.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท372,012.25225,950.4439.3 %5.018,322.562,610.9085.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท23,544.3747,096.03-100.0 %0.05,206.161,948.3862.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท70,493.5951,913.9526.4 %5.015,384.38900.4194.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท57,504.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,478.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ29,580.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,078.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 744,534.2524,909.1144.1 %5.015,380.4215,741.42-2.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท61,651.81130,982.56-112.5 %0.011,781.242,573.4678.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท45,465.593,792.0091.7 %5.010,239.992,960.8471.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท42,696.3015,059.0064.7 %5.07,483.65225.4997.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท33,889.2011,508.9666.0 %5.05,087.641,509.7170.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท45,733.9442,442.217.2 %3.59,214.073,225.8865.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท63,403.4842,840.0032.4 %5.013,834.922,966.0278.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท158,683.3039,150.0075.3 %5.016,307.127,683.4052.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท60,911.50106,577.50-75.0 %0.013,359.57790.9194.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท138,213.4539,103.0071.7 %5.08,035.105,105.3036.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท56,246.2039,038.5130.6 %5.08,643.272,883.4366.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท47,521.9748,998.00-3.1 %0.09,765.225,333.2745.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท42,095.6956,275.66-33.7 %0.05,829.28179.0196.9 %5.0
สพ.ชัยนาท133,917.6310,742.0092.0 %5.06,551.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ชัยนาท 419,216.88379,903.729.4 %4.56,330.596,441.04-1.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท35,401.2051,982.44-46.8 %0.05,296.82800.4684.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท40,598.1730,894.0023.9 %5.07,528.773,855.8548.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท35,070.0924,598.0029.9 %5.05,467.912,229.6059.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท48,555.7151,203.00-5.5 %0.010,126.882,568.2874.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท38,238.6018,998.0050.3 %5.06,761.042,230.4767.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท38,145.1342,402.97-11.2 %0.05,848.202,286.8360.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท3,392,117.8083,491.8597.5 %5.015,159.752,926.1680.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท2,103,442.30237,043.0088.7 %5.040,179.848,560.3078.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท884,798.56814,023.008.0 %4.015,534.602,792.5682.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท107,997.3917,805.0083.5 %5.017,649.969,358.4947.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 43,105.7312,000.7372.2 %5.07,445.644,111.0644.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท53,083.2211,465.0078.4 %5.03,633.983,012.3517.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ61,486.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ39,884.90ประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,168,895 3,434,869 66.22 % 5.0 646,748 190,331 70.57 % 5.0