สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมกราคม 2564
 
  จังหวัด: