สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนตุลาคม 2563
 
  จังหวัด: