สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2564
 
  จังหวัด: