สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนพฤษภาคม 2564
 
  จังหวัด: