สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมิถุนายน 2564
 
  จังหวัด: