สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนสิงหาคม 2564
 
  จังหวัด: