สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2564
 
  จังหวัด: