สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
 
  จังหวัด: