สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
 
  จังหวัด: