สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนมกราคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %46.91 %91.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %27.88 %83.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.50 %35.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %20.40 %87.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.23 %83.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %78.53 %94.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %32.89 %90.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.98 %86.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %74.97 %97.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %41.38 %98.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %91.43 %89.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %38.83 %98.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.35 %52.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %39.87 %69.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %17.37 %21.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %98.98 %44.78 %57.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %33.99 %51.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %35.20 %4.61 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %18.84 %96.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %26.62 %91.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-33.89 %97.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %23.41 %91.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-9.66 %51.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %82.27 %99.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.61 %96.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-66.57 %37.36 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-11.57 %93.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-14.20 %81.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %50.78 %81.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %4.83 %92.80 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %25.91 %62.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %38.02 %80.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1392.31 %100.00 %18.14 %85.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2391.30 %91.30 %1.68 %85.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %44.74 %85.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-42.86 %80.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %33.36 %79.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-62.39 %22.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %62.35 %91.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %10.45 %61.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %38.75 %65.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %9.63 %89.54 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.99 %98.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %18.83 %87.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %31.55 %90.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %33.79 %76.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %43.87 %85.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %19.14 %45.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %63.42 %93.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %45.38 %38.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %53.51 %91.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %10.53 %95.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %29.19 %96.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %12.28 %45.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-5.42 %92.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %20.11 %37.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %23.71 %71.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %35.91 %98.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %79.94 %95.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.73 %48.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %53.61 %89.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %25.39 %59.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %24.27 %34.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %51.43 %65.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %29.69 %88.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.55 %69.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %4.52 %93.91 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.90 %71.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %46.37 %84.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2877.78 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %49.47 %96.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %56.01 %97.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.27 %97.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.50 %98.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %31.36 %97.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %48.84 %94.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %46.03 %82.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %18.05 %87.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %93.94 %33.22 %60.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %39.51 %95.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %30.92 %91.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %16.19 %91.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %42.01 %93.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.91 %96.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %39.11 %88.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %23.26 %33.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %37.68 %60.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-52.62 %62.90 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %40.08 %55.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.50 %93.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.48 %66.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-12.62 %86.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.95 %94.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %70.53 %85.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %47.45 %54.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %21.62 %56.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %56.90 %24.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.33 %94.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %69.88 %60.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %32.44 %91.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %42.55 %72.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %61.91 %96.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.19 %76.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %51.63 %81.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %6.43 %77.93 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %65.35 %82.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6698.48 %96.97 %23.23 %98.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %86.55 %97.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %85.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-45.63 %82.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-7.79 %94.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-48.04 %89.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.51 %92.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-50.21 %95.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %49.40 %95.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-10.57 %87.92 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.79 %55.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-6.13 %71.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-27.91 %70.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.74 %84.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %91.37 %90.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %18.31 %81.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %42.78 %80.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %39.17 %80.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %18.49 %70.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %44.58 %92.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.08 %89.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-2.39 %98.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %13.89 %81.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.29 %95.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %33.21 %94.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.84 %97.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.17 %43.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %52.72 %44.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10887.50 %90.74 %-11.35 %62.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-8.96 %83.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %39.50 %80.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0