สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนธันวาคม 2564
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %46.47 %85.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %35.15 %85.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.05 %29.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %23.33 %89.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.69 %84.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %77.86 %86.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %32.89 %87.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.18 %77.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %70.65 %95.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %37.81 %97.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %99.40 %90.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %38.80 %96.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.47 %49.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %42.54 %57.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.80 %16.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %98.99 %43.98 %54.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %35.53 %49.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %29.60 %-0.40 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %15.08 %95.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %31.38 %89.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-49.25 %95.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %98.81 %22.94 %93.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-5.85 %41.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %80.18 %98.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.52 %96.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-85.56 %30.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-12.94 %89.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-19.94 %82.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %50.46 %84.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %27.24 %91.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %22.09 %69.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %37.58 %79.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1392.31 %92.31 %-3.70 %82.55 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %-28.07 %81.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %47.05 %84.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-42.86 %67.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %36.62 %57.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-62.52 %-0.04 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %63.91 %89.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-4.29 %58.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %48.05 %65.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %10.28 %76.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.31 %97.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %18.24 %86.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %31.48 %89.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %28.89 %79.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %41.60 %85.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %13.23 %43.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %62.81 %94.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %41.45 %22.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.64 %90.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %12.60 %89.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %32.04 %90.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %26.76 %44.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-1.54 %89.36 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %19.56 %39.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %23.48 %66.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %38.88 %98.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %84.24 %94.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.22 %44.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %52.29 %85.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %23.11 %53.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %24.58 %18.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %46.08 %64.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %29.13 %85.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %49.58 %74.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %0.37 %91.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %24.14 %74.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %42.66 %72.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2874.07 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.32 %97.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %62.26 %95.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %68.43 %99.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.40 %98.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %34.35 %97.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %55.16 %94.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.87 %76.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %15.90 %88.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %93.94 %32.60 %61.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.06 %93.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %18.77 %89.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %9.32 %87.95 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %40.23 %94.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.05 %97.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %44.78 %84.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %26.07 %33.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %33.75 %52.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-49.27 %60.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %40.91 %49.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %20.72 %93.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.64 %73.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-18.94 %81.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %90.33 %88.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.04 %76.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %46.57 %56.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %23.24 %66.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %61.84 %8.96 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %65.72 %90.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %66.93 %58.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %34.49 %51.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %30.56 %86.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %37.69 %61.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %63.25 %98.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.40 %60.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %54.64 %79.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %11.28 %64.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %72.90 %69.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %22.35 %98.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %86.30 %97.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %87.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-48.56 %82.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-8.72 %97.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-44.53 %88.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.79 %89.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-53.07 %95.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %52.63 %96.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-9.75 %88.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.74 %59.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-4.56 %70.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-26.31 %70.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.37 %67.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %91.24 %90.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %17.71 %86.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %44.66 %77.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %39.73 %85.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %19.50 %73.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %47.34 %85.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.93 %84.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %1.60 %98.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %19.45 %73.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.73 %93.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %30.55 %88.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %54.98 %97.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.72 %62.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %52.49 %63.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10888.64 %91.67 %-8.03 %61.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-7.78 %83.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.41 %92.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0