สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %28.98 %83.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %14.31 %37.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %14.77 %87.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.21 %85.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %77.43 %88.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %36.06 %89.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.48 %79.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %68.58 %95.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %44.53 %97.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %41.18 %96.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.80 %57.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %39.01 %68.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %15.31 %18.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10199.01 %82.83 %42.06 %49.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ4380.95 %62.96 %35.97 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %19.09 %95.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %36.62 %90.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %100.00 %0.00 %96.06 %-ผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 8489.61 %91.67 %18.10 %91.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %87.12 %94.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-81.96 %37.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-10.32 %90.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-11.79 %82.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %2.39 %91.36 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %37.82 %79.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %59.31 %82.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1457.14 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10881.48 %81.48 %-35.41 %79.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %34.19 %65.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-55.86 %84.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %62.62 %89.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %9.93 %66.03 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %25.03 %56.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %8.71 %95.57 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมวิชาการเกษตร10.00 %100.00 %0.00 %97.34 %-ผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %28.97 %93.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %41.15 %84.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %15.78 %14.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %47.04 %32.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %56.24 %91.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %12.60 %94.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %23.00 %45.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %4.59 %93.95 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %23.57 %46.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %26.37 %68.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %0.00 %35.07 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.52 %60.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %53.51 %85.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %24.38 %53.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %17.00 %64.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %46.05 %58.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %32.27 %84.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.70 %70.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %10.34 %93.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %27.91 %68.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %100.00 %0.00 %82.49 %-ผ่าน0.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2857.14 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %52.71 %98.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %62.17 %96.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %68.18 %97.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %75.17 %97.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %28.95 %98.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %49.68 %95.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %46.96 %76.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าภายใน3360.61 %60.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %39.74 %93.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %27.00 %87.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %14.75 %84.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %22.93 %89.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.21 %96.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %42.65 %86.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-56.78 %63.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %41.49 %50.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.65 %93.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %60.21 %78.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %38.95 %97.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.47 %88.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %100.00 %76.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %46.08 %56.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %15.93 %59.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %58.61 %33.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.31 %92.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %-127.03 %65.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %33.42 %89.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %31.12 %73.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.11 %97.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.31 %74.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %52.88 %83.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %0.00 %1.13 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.50.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมศิลปากร 6692.42 %89.39 %26.10 %97.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %85.54 %96.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %86.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-13.98 %95.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-43.79 %90.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.14 %93.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-49.88 %95.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน666.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.30 %54.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %2.88 %72.15 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-24.30 %71.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.69 %82.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %91.97 %90.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %19.28 %73.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %43.57 %78.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %42.11 %89.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.26 %63.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %41.16 %88.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.60 %84.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.22 %96.81 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.52 %95.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %33.28 %97.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.79 %96.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %30.21 %16.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %50.54 %63.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10834.34 %40.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-13.96 %89.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.10 %86.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0