สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนเมษายน 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %42.14 %93.22 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.02 %81.80 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %6.09 %38.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %28.52 %90.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.40 %86.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %77.87 %91.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %33.67 %91.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.67 %91.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %72.50 %99.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %31.92 %97.70 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %88.83 %89.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %40.74 %97.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.62 %58.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %34.01 %70.67 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %16.85 %21.91 %ไม่ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %44.62 %54.73 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %36.97 %52.56 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %26.03 %23.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %10.75 %95.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-2.76 %92.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-9.34 %97.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %21.78 %91.93 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-5.38 %35.17 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %80.59 %97.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.75 %96.01 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-101.85 %91.64 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-13.92 %96.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-7.73 %90.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %50.95 %85.91 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %5.05 %92.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %27.25 %64.22 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %41.23 %70.00 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %66.39 %87.83 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %3.09 %82.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %29.73 %86.74 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-51.85 %67.42 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %25.65 %75.73 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-56.65 %83.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.36 %85.78 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %-10.33 %65.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %23.71 %67.01 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %2.35 %74.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %90.11 %97.47 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %16.69 %86.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.99 %88.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %29.37 %80.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.97 %90.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %13.50 %1.98 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %50.31 %94.10 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.25 %52.45 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %55.25 %94.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %6.34 %94.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %36.16 %95.12 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %13.40 %46.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-9.50 %94.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %9.63 %27.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %20.48 %76.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %38.16 %98.79 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %76.95 %95.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.19 %50.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %53.98 %90.48 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %18.91 %70.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %36.37 %44.15 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %48.33 %65.68 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %31.85 %85.60 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.00 %73.77 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.82 %94.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %34.49 %75.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %38.76 %78.47 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2877.78 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.43 %98.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %58.98 %97.21 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.02 %98.81 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %67.90 %98.15 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %43.81 %97.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.21 %95.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.87 %83.41 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %20.11 %94.60 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3396.97 %96.97 %37.38 %69.17 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %36.17 %90.20 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %26.43 %91.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %11.91 %89.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %33.37 %92.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.86 %96.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %37.30 %87.06 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %27.37 %29.05 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %38.24 %73.14 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-54.36 %69.62 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %38.57 %59.42 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %23.24 %93.57 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %62.68 %77.17 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %0.82 %87.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.94 %92.45 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.99 %94.70 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %42.86 %61.97 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %27.69 %56.71 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %57.50 %47.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %65.17 %94.26 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %70.86 %62.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %33.83 %90.11 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %39.33 %80.46 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %45.76 %97.40 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.28 %81.38 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %51.43 %81.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %33.41 %24.48 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %63.94 %71.00 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %12.84 %98.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.78 %96.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %80.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-9.46 %96.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-52.36 %89.50 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %37.82 %90.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.90 %95.17 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-12.54 %90.55 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.97 %68.08 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-7.37 %74.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-35.13 %72.99 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %86.87 %85.19 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %24.29 %85.36 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.19 %79.82 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %37.98 %84.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %22.40 %75.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %43.19 %92.14 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.05 %87.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %0.10 %96.99 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %9.05 %81.19 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.34 %97.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.53 %98.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.88 %98.51 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.57 %21.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %36.29 %69.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10888.10 %91.67 %-10.00 %63.95 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-41.21 %79.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.57 %92.56 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ