สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนเมษายน 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.59 %93.22 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %24.04 %81.80 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %3.56 %38.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %26.60 %90.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.35 %86.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %77.28 %91.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %31.89 %91.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.60 %91.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %71.76 %99.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %30.09 %97.70 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %39.15 %97.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.00 %58.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %32.18 %70.67 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %14.62 %21.91 %ไม่ผ่านผ่าน
กองทัพบก10199.00 %95.96 %38.13 %49.89 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %34.73 %53.11 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ1478.57 %76.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %8.35 %95.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-5.52 %92.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-12.27 %97.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %20.74 %91.93 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %80.06 %97.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.45 %96.01 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %0.00 %-107.27 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-16.98 %96.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %25.30 %64.22 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %40.19 %69.99 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %65.16 %87.83 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %65.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการผู้สูงอายุ1464.29 %64.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-54.28 %67.42 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.65 %75.73 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-60.86 %83.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %54.16 %85.78 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %-13.29 %65.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %21.00 %67.01 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-0.27 %74.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.84 %97.47 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %19.89 %88.64 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.47 %80.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %34.25 %90.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.18 %1.98 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %35.57 %52.45 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %54.05 %94.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %3.82 %94.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %34.45 %95.12 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %11.07 %46.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-12.44 %94.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %7.20 %27.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %18.35 %76.47 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %36.50 %98.79 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %76.33 %95.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.43 %50.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %52.74 %90.48 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %16.73 %70.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %34.67 %44.15 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %46.95 %65.68 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %30.03 %85.60 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.20 %73.78 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %5.35 %94.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %33.24 %75.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %37.12 %78.47 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2866.67 %64.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.13 %98.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.88 %97.21 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.10 %98.81 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %66.33 %98.11 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %42.30 %97.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %44.77 %93.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.36 %83.41 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %17.97 %94.60 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3357.58 %57.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.46 %90.20 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %24.46 %91.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %9.55 %89.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %9.39 %92.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.16 %96.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %35.62 %87.06 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %25.42 %29.05 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-58.51 %69.62 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %37.43 %59.42 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %61.67 %77.17 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %64.64 %96.60 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.81 %92.45 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.16 %94.70 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %41.32 %61.97 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %-25.11 %56.71 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %56.36 %47.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %64.24 %94.26 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %70.07 %62.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %32.06 %90.11 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %37.70 %80.46 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %34.85 %97.40 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.21 %81.38 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %50.13 %81.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %31.62 %24.48 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %62.97 %71.00 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6696.97 %96.97 %12.54 %98.24 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.34 %96.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %80.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-12.40 %96.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-56.45 %89.50 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %36.15 %90.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-15.56 %90.55 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.71 %68.08 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-9.66 %74.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-38.76 %73.00 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %22.25 %85.36 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %36.62 %79.82 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.32 %84.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %20.31 %75.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %41.67 %92.14 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %13.80 %87.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-2.58 %96.99 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %6.69 %81.19 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %56.19 %97.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.42 %98.02 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %47.51 %98.51 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.80 %21.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %34.58 %69.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10882.02 %85.19 %-16.78 %54.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.87 %92.56 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ