สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนเมษายน 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงบประมาณ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %77.28 %96.00 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %-581.13 %91.01 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %71.76 %99.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %20.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %39.15 %97.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.00 %58.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1127.27 %27.27 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองบัญชาการกองทัพไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก10141.58 %38.61 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพเรือ4354.76 %51.85 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-5.22 %92.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสรรพากร 8456.96 %64.29 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศุลกากร20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %0.00 %96.01 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %0.00 %-107.27 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ7171.83 %71.83 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว933.33 %44.44 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2334.78 %43.48 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ1435.71 %28.57 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10837.04 %34.26 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.65 %75.73 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-60.86 %83.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมประมง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %50.00 %4.56 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิชาการเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %34.25 %90.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.18 %2.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการข้าว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %100.00 %0.00 %94.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %11.07 %46.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-12.44 %94.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %0.00 %19.36 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %64.27 %50.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %52.74 %90.48 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.12 %71.73 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 785.71 %85.71 %34.96 %68.57 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2842.86 %39.29 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.10 %98.81 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.36 %83.41 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าภายใน3339.39 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %100.00 %0.00 %89.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย742.86 %42.86 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมคุมประพฤติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %100.00 %0.00 %93.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 922.22 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %56.36 %47.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 6654.55 %57.58 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %100.00 %0.00 %96.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-56.45 %89.50 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %36.15 %90.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน633.33 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 2661.54 %61.54 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมควบคุมโรค 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %22.25 %85.36 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 2089.47 %90.00 %40.66 %77.38 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %41.67 %-5,374.54 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 10.00 %100.00 %0.00 %97.51 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %34.58 %69.45 %ผ่านผ่าน
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10811.76 %20.37 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %91.34 %93.05 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน