สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %35.79 %87.49 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.02 %77.83 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-2.31 %37.39 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %23.55 %89.03 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.92 %79.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %75.60 %87.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %28.37 %88.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.39 %85.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %67.86 %96.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %32.15 %96.90 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์540.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %88.63 %91.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %36.26 %95.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.73 %5.45 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %30.85 %68.59 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %20.12 %26.72 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %40.72 %55.44 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %33.32 %59.83 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %27.43 %23.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-4.51 %96.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-8.64 %90.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-5.83 %96.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %15.47 %90.71 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.22 %50.01 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %74.29 %96.33 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.30 %93.24 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-78.66 %91.64 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-22.46 %94.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-10.94 %87.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %50.88 %82.10 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %16.97 %86.03 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %24.03 %61.65 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %36.53 %80.39 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %19.44 %85.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %0.94 %79.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %37.52 %84.45 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-53.92 %76.50 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %27.14 %63.05 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-68.28 %35.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.20 %86.32 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %2.32 %59.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %44.83 %58.33 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %10.07 %86.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.64 %94.60 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %16.62 %88.10 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.24 %87.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.32 %82.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.48 %83.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %17.33 %-12.21 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %52.97 %94.20 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.13 %-5.80 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %51.59 %92.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %6.15 %93.53 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %35.95 %96.85 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %8.52 %41.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-6.60 %91.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %4.71 %27.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %17.79 %68.07 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %28.44 %98.58 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %76.67 %95.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.67 %54.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %51.15 %83.86 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %9.00 %53.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %17.33 %59.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %43.27 %43.26 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %30.91 %76.53 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.68 %67.82 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-8.54 %89.53 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %23.08 %73.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %44.25 %71.84 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2877.78 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.20 %97.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %64.52 %96.73 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.26 %98.26 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %63.66 %96.53 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %38.81 %95.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %44.51 %93.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %39.48 %72.11 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %18.32 %82.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3396.97 %93.94 %36.91 %63.41 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %30.39 %85.65 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %26.24 %87.50 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %17.45 %85.85 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %28.55 %82.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.08 %95.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %38.21 %82.69 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %21.89 %28.28 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %34.61 %58.07 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-59.02 %58.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %22.00 %53.21 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %19.92 %91.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.08 %71.35 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-11.95 %82.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %98.77 %88.80 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.73 %90.21 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %41.66 %57.21 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %25.22 %54.40 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %53.75 %31.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.26 %92.68 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %68.51 %53.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %37.16 %86.04 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %31.22 %72.76 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %51.83 %94.66 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.02 %76.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %43.97 %78.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %31.22 %21.26 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %69.97 %73.24 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %13.23 %97.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.03 %97.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %84.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-26.33 %91.43 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-67.42 %83.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %35.96 %91.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %43.53 %94.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-12.71 %87.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.39 %61.89 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-11.95 %69.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-31.85 %62.79 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %85.15 %75.26 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์333.33 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %24.11 %79.90 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %34.76 %77.44 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.39 %80.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %18.61 %67.65 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %57.89 %84.06 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.20 %84.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %4.88 %98.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %11.18 %75.09 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %56.30 %92.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %32.33 %93.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %45.05 %96.90 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.86 %41.67 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %38.51 %55.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10888.10 %92.59 %-6.94 %65.58 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %32.15 %86.22 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ