สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงบประมาณ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม110.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองบัญชาการกองทัพไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก1010.99 %1.98 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพเรือ430.00 %3.70 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมธนารักษ์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสรรพากร 840.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศุลกากร20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสรรพสามิต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ711.41 %1.41 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว90.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ230.00 %8.70 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ140.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน1081.85 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมประมง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิชาการเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการข้าว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทางหลวง20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทางหลวงชนบท10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 616.67 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 283.57 %3.57 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าภายใน330.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมคุมประพฤติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมบังคับคดี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 90.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 660.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน60.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 260.00 %3.85 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมควบคุมโรค 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสุขภาพจิต 200.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอนามัย 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1080.98 %0.93 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน