สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %38.10 %87.49 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %25.78 %77.83 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %1.37 %37.39 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %26.30 %89.03 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.83 %79.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %76.47 %87.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %30.94 %88.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.14 %85.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %69.01 %96.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %34.59 %96.90 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์540.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %38.55 %95.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.65 %5.45 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %33.70 %68.59 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %22.99 %26.72 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก10199.00 %95.96 %37.99 %52.92 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %35.12 %60.23 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ1478.57 %76.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-0.76 %96.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-4.73 %90.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-2.03 %96.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %19.51 %90.76 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.07 %96.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.69 %93.24 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %0.00 %-72.24 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-18.05 %94.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %26.76 %61.65 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %39.44 %80.36 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %22.19 %85.48 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2352.17 %60.87 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการผู้สูงอายุ1457.14 %57.14 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-47.40 %76.49 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %29.76 %63.05 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-62.23 %35.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.74 %86.32 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %5.84 %59.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %47.12 %60.51 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %13.30 %86.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %90.01 %94.60 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %24.07 %87.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %29.93 %82.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %40.69 %83.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %20.30 %-12.21 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.39 %-5.80 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %53.33 %92.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %9.53 %93.53 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %38.25 %96.85 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %11.81 %41.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-2.77 %91.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %8.14 %27.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %20.75 %68.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.01 %98.58 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %77.50 %95.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.20 %54.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %52.91 %83.86 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %12.27 %53.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %20.30 %59.02 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %45.31 %43.26 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %33.40 %76.53 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.40 %67.84 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-4.64 %89.53 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %26.12 %73.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %46.26 %71.84 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2862.96 %57.14 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.99 %97.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %65.80 %96.73 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %72.30 %98.26 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %64.09 %96.45 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %41.01 %95.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.50 %93.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.65 %72.11 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %21.25 %82.49 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3348.48 %42.42 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.89 %85.65 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %28.89 %87.50 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %20.42 %85.85 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %12.99 %82.40 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.94 %95.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %40.43 %82.69 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %24.69 %28.28 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-53.30 %58.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %25.15 %53.21 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.59 %71.35 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %69.22 %95.97 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %98.81 %88.80 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.89 %90.21 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %43.76 %57.21 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 966.67 %77.78 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %55.41 %31.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %69.84 %53.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %39.42 %86.04 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %33.69 %72.76 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %50.73 %94.66 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.12 %76.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %45.98 %78.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %33.69 %21.26 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %71.05 %73.24 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6693.94 %93.94 %29.96 %97.83 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.61 %97.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %84.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-21.79 %91.43 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-61.40 %83.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.26 %91.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน475.00 %100.00 %0.00 %87.68 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.06 %61.89 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-7.51 %69.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-27.11 %62.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %26.83 %79.90 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.76 %77.44 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %38.67 %80.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %21.53 %67.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %59.40 %84.06 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.35 %84.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.30 %98.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %80.00 %14.24 %80.35 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.87 %92.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %34.76 %93.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %47.02 %96.90 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.90 %41.67 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %40.72 %55.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10879.78 %83.33 %0.00 %56.30 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %37.18 %97.82 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ