สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %36.13 %85.19 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.68 %73.16 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %0.35 %48.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %22.17 %74.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.14 %77.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %75.71 %84.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %88.81 %82.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.67 %72.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %53.97 %93.69 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %21.09 %95.07 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %89.76 %81.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %35.82 %95.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.99 %41.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ1100.00 %100.00 %90.51 %93.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %30.62 %70.63 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %24.47 %27.22 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %41.08 %56.37 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %32.83 %52.72 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %23.48 %24.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %-0.38 %90.59 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %3.46 %92.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-5.07 %88.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %37.66 %95.67 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %14.57 %89.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-18.40 %49.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %74.97 %92.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.70 %92.27 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-87.19 %38.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-26.70 %95.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-11.84 %90.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %41.11 %79.68 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %11.46 %92.91 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %31.44 %51.77 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %36.29 %77.84 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %20.36 %83.91 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %-2.25 %77.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %41.50 %82.78 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %91.67 %-50.86 %74.30 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %25.96 %56.49 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-86.17 %77.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %56.81 %85.42 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %6.71 %62.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %33.64 %53.97 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %13.01 %76.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.21 %97.17 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %0.86 %85.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.06 %90.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %20.55 %75.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.84 %80.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %9.07 %-24.78 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %51.24 %92.34 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %36.00 %-36.95 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %48.61 %92.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %3.11 %87.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %36.08 %91.44 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %9.49 %32.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-7.78 %85.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %4.53 %34.56 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %14.66 %61.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.23 %95.01 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %73.04 %94.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %27.24 %44.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %52.39 %80.23 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %0.46 %29.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %4.17 %65.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %38.67 %38.87 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %16.36 %85.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.61 %63.39 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-7.02 %93.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %19.62 %78.58 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %46.04 %68.78 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2870.37 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %52.53 %95.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %63.22 %95.27 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.58 %97.52 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.15 %95.96 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %35.08 %96.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %45.86 %90.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %40.55 %74.83 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %16.87 %79.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3396.97 %96.97 %35.37 %59.86 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.26 %81.15 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %23.00 %87.76 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %11.45 %82.18 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %32.61 %82.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.93 %92.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %32.14 %80.10 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %20.83 %26.82 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %10.35 %64.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-66.74 %58.62 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %17.70 %51.99 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.54 %68.20 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-7.77 %79.00 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.75 %81.25 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.26 %84.69 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %35.33 %51.28 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %26.39 %47.66 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %50.86 %27.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.70 %94.17 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %67.27 %60.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %29.19 %81.87 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %44.58 %69.37 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %54.68 %96.68 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.87 %62.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %45.83 %75.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %28.76 %20.80 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %59.76 %74.30 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %28.40 %98.28 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.06 %95.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %85.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-44.73 %91.45 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-63.05 %84.08 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %32.04 %92.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %43.92 %93.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %48.72 %42.44 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.94 %69.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-37.66 %62.12 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %86.13 %69.01 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %19.36 %66.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %34.02 %74.44 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %28.62 %77.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %20.85 %48.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %47.53 %76.77 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %4.31 %80.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.11 %96.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %8.91 %68.49 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %56.52 %91.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %22.78 %96.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %45.72 %93.54 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.41 %45.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %37.77 %59.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10885.71 %89.81 %3.59 %72.31 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-15.90 %80.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %30.41 %80.35 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ