สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนสิงหาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %43.96 %85.13 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %21.52 %65.35 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-0.15 %33.96 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %21.73 %75.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.63 %75.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %79.21 %85.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %25.08 %83.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.77 %80.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %56.93 %91.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %25.26 %93.94 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %76.49 %83.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %33.02 %95.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.07 %84.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ1100.00 %100.00 %91.10 %91.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %33.92 %66.05 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %22.80 %21.60 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %41.07 %55.79 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %36.62 %53.36 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %23.33 %24.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %1.08 %86.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %5.28 %91.30 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์580.00 %80.00 %-22.60 %91.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-4.43 %93.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %12.32 %88.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-21.58 %48.40 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %76.06 %92.17 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.45 %90.67 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-77.88 %37.54 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-30.28 %93.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-16.51 %86.61 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.47 %79.95 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %4.53 %90.62 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %26.25 %58.90 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %37.46 %75.58 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %23.50 %80.30 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %-1.95 %71.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %41.09 %81.08 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %94.44 %-51.54 %73.34 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %31.01 %42.66 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-89.01 %26.19 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %61.63 %81.20 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %2.94 %57.76 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %31.13 %43.24 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %16.66 %84.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.12 %95.97 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %11.76 %86.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.08 %87.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %22.70 %76.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %40.51 %78.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %17.74 %-24.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %54.02 %90.34 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %38.04 %-10.30 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.56 %90.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %11.07 %86.56 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %37.18 %90.61 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %18.09 %36.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-6.76 %86.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %1.42 %32.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %10.06 %68.46 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.73 %94.01 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %72.86 %92.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.93 %62.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %49.89 %77.45 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %10.03 %57.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %20.12 %-4.44 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %46.05 %21.51 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %21.97 %90.23 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.84 %69.28 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-2.30 %89.71 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %27.17 %73.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %41.85 %68.18 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2870.37 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.92 %96.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %66.27 %96.00 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.16 %96.36 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %74.27 %87.44 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.89 %92.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %49.37 %91.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %39.11 %70.97 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %19.89 %84.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3396.97 %90.91 %36.56 %60.68 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %31.83 %89.02 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %22.14 %86.03 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %8.35 %77.14 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %40.33 %78.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.77 %94.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %34.79 %78.27 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %19.27 %27.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %37.66 %54.04 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-67.90 %58.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %20.42 %48.87 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %17.64 %93.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %56.42 %66.01 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-18.17 %79.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.62 %78.78 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.38 %80.87 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %38.12 %45.12 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %19.51 %44.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %49.18 %10.97 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.90 %88.69 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %64.70 %55.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %37.02 %83.86 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %26.78 %57.40 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %60.83 %94.16 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.93 %41.91 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %43.64 %77.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %23.95 %20.31 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %71.83 %76.00 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %12.79 %97.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.26 %96.85 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %79.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-43.90 %91.52 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-61.93 %82.17 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.21 %89.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %54.37 %93.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %49.49 %37.92 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.24 %64.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-36.41 %43.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %87.15 %68.15 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %22.72 %78.69 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %34.83 %73.00 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %30.72 %82.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %26.66 %48.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.98 %80.49 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.86 %76.12 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.75 %96.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %14.98 %72.09 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.01 %92.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.70 %94.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %46.86 %94.86 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %27.60 %57.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %40.30 %32.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10885.71 %88.89 %-1.55 %71.38 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-16.99 %85.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %44.52 %84.83 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ