สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน117,857.98121,730.00-3.3 %ไม่ผ่าน5,936.23558.2190.6 %ผ่าน
รวม 117,858 121,730 -3.29 % ไม่ผ่าน 5,936 558 90.60 % ผ่าน