สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 130,865.65109,284.0016.5 %ไม่ผ่าน6,051.92501.9291.7 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,475.643,431.7647.0 %ผ่าน2,584.00438.8883.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,899.774,100.9940.6 %ผ่าน2,492.32401.8583.9 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)7,806.677,289.886.6 %ไม่ผ่าน2,336.55617.5073.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี9,626.027,017.4027.1 %ผ่าน2,605.971,911.4026.7 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา7,279.585,259.8427.7 %ผ่าน2,066.80550.2073.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง10,727.976,112.9643.0 %ผ่าน2,792.18200.0192.8 %ผ่าน
รวม 179,681 142,497 20.69 % ผ่าน 20,930 4,622 77.92 % ผ่าน