สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง446,816.53357,769.0019.9 %ไม่ผ่าน11,182.78878.3692.1 %ผ่าน
รวม 446,817 357,769 19.93 % ไม่ผ่าน 11,183 878 92.15 % ผ่าน