สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม69,460.4338,162.0045.1 %ผ่าน5,226.48180.0196.6 %ผ่าน
รวม 69,460 38,162 45.06 % ผ่าน 5,226 180 96.56 % ผ่าน