สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 160,370.8194,112.0041.3 %ผ่าน7,396.388,030.71-8.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ3,161.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ65.44ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)ไม่ครบ33,000.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ805.15ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 160,371 94,112 0.00 % รายงานไม่ครบ 7,396 8,031 0.00 % รายงานไม่ครบ