สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 124,106.95198.0099.8 %ผ่าน4,954.46785.4684.1 %ผ่าน
รวม 124,107 198 99.84 % ผ่าน 4,954 785 84.15 % ผ่าน