สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี117,494.1790,192.0023.2 %ผ่าน5,823.672,019.2765.3 %ผ่าน
รวม 117,494 90,192 23.24 % ผ่าน 5,824 2,019 65.33 % ผ่าน