สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 412,340.91258,000.0037.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)385,689.56106,332.0072.4 %ผ่าน9,682.076,627.8531.5 %ผ่าน
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)55,760.7633,579.0039.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)53,976.4330,709.5043.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)72,024.2229,000.0059.7 %ผ่าน3,896.402,108.3545.9 %ผ่าน
กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๒ พล.นย.)165,654.9479,380.0052.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๓ พล.นย.)194,879.73125,856.0035.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)120,065.8180,000.0033.4 %ผ่าน4,813.98175.0096.4 %ผ่าน
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)2,277,006.001,828,419.0019.7 %ไม่ผ่าน13,209.062,483.9081.2 %ผ่าน
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)319,321.13191,144.0640.1 %ผ่าน10,085.686,632.9534.2 %ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)64,990.6947,000.0027.7 %ผ่าน1,273.491,574.00-23.6 %ไม่ผ่าน
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)598,463.56418,491.0030.1 %ผ่าน13,296.3710,192.2523.3 %ผ่าน
กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)105,603.8450,000.0052.7 %ผ่าน4,540.812,968.4034.6 %ผ่าน
กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)88,194.6064,000.0027.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)276,649.2896,000.0065.3 %ผ่าน6,037.694,507.4025.3 %ผ่าน
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)198,110.6994,000.0052.6 %ผ่าน6,351.463,013.2052.6 %ผ่าน
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,155.402,994.1541.9 %ผ่าน
กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)116,051.0585,755.0026.1 %ผ่าน4,666.893,431.7526.5 %ผ่าน
กรมอู่ทหารเรือ (อร.)251,848.34195,378.0022.4 %ผ่าน7,135.962,540.0064.4 %ผ่าน
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)270,001.5671,767.8073.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน314,531.31200,304.0036.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน124,173.7426,488.8978.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)122,175.1883,000.0032.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)22,971.1614,907.1035.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน19,892.608,144.9559.1 %ผ่าน
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)107,299.2024,212.0077.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)602,829.25416,520.0030.9 %ผ่าน12,946.145,839.1554.9 %ผ่าน
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.๓)424,191.88345,373.0018.6 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.๒)89,415.2353,106.0040.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)7,679,730.505,377,500.0030.0 %ผ่าน128,389.2224,042.5081.3 %ผ่าน
ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)139,880.2290,410.0035.4 %ผ่าน10,557.434,083.6561.3 %ผ่าน
ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)271,788.386,320.0097.7 %ผ่าน8,142.80668.0091.8 %ผ่าน
ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.๓)71,852.7536,642.0049.0 %ผ่าน4,461.873,004.0032.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,458,920.901,103,344.0024.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)343,952.50238,345.0030.7 %ผ่าน12,030.044,822.5059.9 %ผ่าน
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)469,323.59373,000.0020.5 %ผ่าน11,534.752,458.4078.7 %ผ่าน
หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)1,973,467.8077,341.9196.1 %ผ่าน46,504.2329,933.6035.6 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)833,817.81611,424.3126.7 %ผ่าน23,217.9618,236.0021.5 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)59,173.2645,821.0022.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)174,334.30122,413.1029.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,346,816.501,074,000.0020.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)964,030.13731,628.0024.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 23,621,308 14,936,912 36.77 % ผ่าน 367,822 150,482 59.09 % ผ่าน