สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 259,631.13323,466.00-24.6 %ไม่ผ่าน11,026.445,697.2248.3 %ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง12,468.4248,991.00-292.9 %ไม่ผ่าน3,755.11213.4594.3 %ผ่าน
รวม 272,100 372,457 -36.88 % ไม่ผ่าน 14,782 5,911 60.01 % ผ่าน