สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ204,859.55217,604.30-6.2 %ไม่ผ่าน10,416.746,564.6637.0 %ผ่าน
รวม 204,860 217,604 -6.22 % ไม่ผ่าน 10,417 6,565 36.98 % ผ่าน