สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง101,566.1195,276.006.2 %ไม่ผ่าน6,180.11543.0491.2 %ผ่าน
รวม 101,566 95,276 6.19 % ไม่ผ่าน 6,180 543 91.21 % ผ่าน