สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 130,279.29114,663.0012.0 %ไม่ผ่าน7,118.111,448.3079.7 %ผ่าน
รวม 130,279 114,663 11.99 % ไม่ผ่าน 7,118 1,448 79.65 % ผ่าน