สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 81,552.7177,000.005.6 %ไม่ผ่าน5,839.30141.8497.6 %ผ่าน
รวม 81,553 77,000 5.58 % ไม่ผ่าน 5,839 142 97.57 % ผ่าน