สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 94,055.7299,260.00-5.5 %ไม่ผ่าน5,933.10425.5792.8 %ผ่าน
รวม 94,056 99,260 -5.53 % ไม่ผ่าน 5,933 426 92.83 % ผ่าน