สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 108,109.6885,149.0021.2 %ผ่าน6,320.81296.4095.3 %ผ่าน
รวม 108,110 85,149 21.24 % ผ่าน 6,321 296 95.31 % ผ่าน