สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 253,744.70327,526.00-29.1 %ไม่ผ่าน58,951.2011,780.7780.0 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20567.8042.2 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 124,375.37120,235.783.3 %ไม่ผ่าน29,392.8214,965.5349.1 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,548.63122,527.00-52.1 %ไม่ผ่าน29,857.002,452.5891.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 57,720.61100,395.00-73.9 %ไม่ผ่าน6,486.7512,660.86-95.2 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 257,411.86400,000.00-55.4 %ไม่ผ่าน46,023.603,255.5092.9 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)25,067.4519,650.0021.6 %ผ่าน7,978.605,046.1236.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.32,525.12ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน10,811.479,926.798.2 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 90,587.3073,000.0019.4 %ไม่ผ่าน8,726.262,681.9769.3 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 936,255.8877,547.6191.7 %ผ่าน21,685.778,542.5060.6 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 15,483.818,387.0045.8 %ผ่าน2,184.89117.2994.6 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 21,383.828,336.0061.0 %ผ่าน2,840.36482.1983.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 139,605.0749,361.00-24.6 %ไม่ผ่าน11,288.335,153.8054.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 901,568.882,206,851.00-144.8 %ไม่ผ่าน2,644.643,019.21-14.2 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 194,532.56115,413.3440.7 %ผ่าน8,399.826,539.6622.1 %ผ่าน
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,322.65240.4181.8 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน983.20354.9763.9 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,123.5677.9 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,267.19567.6890.9 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,889.832,836.0079.6 %ผ่าน1,406.751,400.740.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,689.7829,000.0026.9 %ผ่าน9,012.673,759.1758.3 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 77,003.75169,000.00-119.5 %ไม่ผ่าน15,759.073,361.7678.7 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,475.0713,000.0052.7 %ผ่าน4,861.381,793.0763.1 %ผ่าน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,266.5553.6 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 13,128.6816,001.00-21.9 %ไม่ผ่าน2,928.351,850.7136.8 %ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,516.131,275.1315.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,599.7924,782.0010.2 %ไม่ผ่าน5,343.49693.3687.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 95,428.4469,000.0027.7 %ผ่าน13,858.952,193.9684.2 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,966.40589.9570.0 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 44,015.3422,157.0049.7 %ผ่าน3,766.89762.2279.8 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,466.10197.9586.5 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,447.49407.9471.8 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,380.289,946.0053.5 %ผ่าน3,135.751,869.5840.4 %ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร61,212.91139,237.69-127.5 %ไม่ผ่าน20,840.043,297.9684.2 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร64,424.2483,000.00-28.8 %ไม่ผ่าน9,602.31917.3490.4 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.42,684.9226,712.0037.4 %ผ่าน9,327.16754.6591.9 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 127,222.2125,000.008.2 %ไม่ผ่าน5,805.561,350.0076.7 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 312,584.974,669.6062.9 %ผ่าน1,654.512,788.70-68.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 423,048.3718,360.0120.3 %ผ่าน3,601.612,398.5133.4 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,704.2611,647.3854.7 %ผ่าน4,489.241,773.7460.5 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,163.2611,201.3544.4 %ผ่าน2,565.061,693.7134.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร90,015.8855,112.0038.8 %ผ่าน38,331.5665,811.73-71.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,946.6529,821.000.4 %ไม่ผ่าน6,337.336,619.10-4.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,429.414,393.0076.2 %ผ่าน2,231.233,139.71-40.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,567.6015,681.0027.3 %ผ่าน2,842.67795.1572.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,809.0226,588.00-11.7 %ไม่ผ่าน3,026.318,764.30-189.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจน้ำ113,684.3378,254.6431.2 %ผ่าน48,095.8772,167.26-50.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,072.7641,947.30-16.3 %ไม่ผ่าน10,542.134,126.3460.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟ42,024.3425,164.4040.1 %ผ่าน10,411.108,002.8523.1 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 197,860.5556,349.6142.4 %ผ่าน29,168.272,942.2889.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 231,178.0811,619.0062.7 %ผ่าน5,921.484,368.5026.2 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.11987.0249.3 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปราม98,151.94190,913.00-94.5 %ไม่ผ่าน18,592.877,966.6457.2 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,440.552,338.4663.7 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,847.2722,292.006.5 %ไม่ผ่าน4,676.267,600.42-62.5 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,229.064,851.4641.0 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน11,159.921,453.2887.0 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,931.507,036.6635.6 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,935.9015,558.1440.0 %ผ่าน4,855.394,064.0816.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,139.1414,997.0058.5 %ผ่าน2,301.41526.6977.1 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,923.42102,267.67-86.2 %ไม่ผ่าน2,601.5919,558.87-651.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,795.03ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน2,136.23ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,182.601,734.5681.1 %ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.53,646.8772,296.00-34.8 %ไม่ผ่าน9,882.567,397.0425.2 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว26,767.8945,000.00-68.1 %ไม่ผ่าน15,984.628,721.6945.4 %ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)20,268.059,177.0054.7 %ผ่าน1,884.47406.0178.5 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,982.01990.9950.0 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,611.36921.5242.8 %ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,365.561,363.9159.5 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง39,659.0516,001.0059.7 %ผ่าน306,360.721,850.7199.4 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,545.03753.3151.2 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน13,858.951,964.1885.8 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,722.14527.1269.4 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,178.601,275.2269.5 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.17,173.3816,868.001.8 %ไม่ผ่าน3,723.103,085.9217.1 %ไม่ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,074.45292.2490.5 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,810.047,180.2072.2 %ผ่าน6,213.502,151.9965.4 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 169,252.1068,000.001.8 %ไม่ผ่าน2,374.352,016.7015.1 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 243,702.3465,509.32-49.9 %ไม่ผ่าน3,808.361,132.4070.3 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 333,795.6430,000.0011.2 %ไม่ผ่าน8,555.144,638.0045.8 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 430,839.3617,542.9443.1 %ผ่าน5,049.973,454.5031.6 %ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.57,932.7124,657.0057.4 %ผ่าน6,626.2512,276.76-85.3 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.34,870.9416,620.0052.3 %ผ่าน7,033.304,417.5937.2 %ผ่าน
บก.ปส.4 บช.ปส.45,843.1713,366.0070.8 %ผ่าน11,050.996,680.7639.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี40,377.9527,709.7331.4 %ผ่าน3,761.04206.1794.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,347.36110,750.00-181.5 %ไม่ผ่าน3,162.30575.7981.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1175,157.1943,152.0075.4 %ผ่าน70,732.36719.8699.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,816.4835,646.00-63.4 %ไม่ผ่าน60,206.13807.0098.7 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 220,617.6231,961.45-55.0 %ไม่ผ่าน22,794.151,813.4092.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 357,384.4422,452.0060.9 %ผ่าน27,344.691,116.5595.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4185,125.8318,744.0089.9 %ผ่าน80,839.22328.6099.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,974.4714,327.2646.9 %ผ่าน9,192.28368.0096.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 69,280.2616,592.0076.1 %ผ่าน26,847.88139.0899.5 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,508.3310,341.00-8.8 %ไม่ผ่าน44,874.66269.3799.4 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,258.8225,026.00-37.1 %ไม่ผ่าน69,440.241,761.2697.5 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,179.6810,618.995.0 %ไม่ผ่าน5,157.95544.2689.4 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน58,786.2256,801.583.4 %ไม่ผ่าน7,410.07996.9186.5 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,474.19388.0095.9 %ผ่าน846.6417.7797.9 %ผ่าน
รวม 5,621,379 5,822,465 -3.58 % ไม่ผ่าน 1,479,324 436,714 70.48 % ผ่าน