สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบัญชีกลาง240,626.94218,182.009.3 %ไม่ผ่าน12,558.51732.9994.2 %ผ่าน
รวม 240,627 218,182 9.33 % ไม่ผ่าน 12,559 733 94.16 % ผ่าน