สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ105,998.9488,145.2316.8 %ไม่ผ่าน5,517.261,103.4380.0 %ผ่าน
รวม 105,999 88,145 16.84 % ไม่ผ่าน 5,517 1,103 80.00 % ผ่าน