สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ294,346.50369,000.00-25.4 %ไม่ผ่าน12,508.48615.6695.1 %ผ่าน
รวม 294,347 369,000 -25.36 % ไม่ผ่าน 12,508 616 95.08 % ผ่าน