สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว84,626.1557,617.5031.9 %ผ่าน5,439.09717.3086.8 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,098.508,639.08-21.7 %ไม่ผ่าน2,866.36493.7982.8 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน6,053.908,497.79-40.4 %ไม่ผ่าน1,610.81452.2171.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี537,371.8817,166.1896.8 %ผ่าน9,079.30364.8096.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี8,593.7614,595.00-69.8 %ไม่ผ่าน823.14186.2077.4 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,595.419,475.9924.8 %ผ่าน2,571.91618.4276.0 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา9,798.157,979.4018.6 %ไม่ผ่าน2,571.61357.2086.1 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง40,208.3512,128.8769.8 %ผ่าน2,675.73387.5085.5 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,605.009,825.24-29.2 %ไม่ผ่าน2,374.06192.0091.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร1,546.924,617.00-198.5 %ไม่ผ่าน906.30223.1675.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,492.053,524.90-136.2 %ไม่ผ่าน3,105.37104.2596.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,205.95790.0034.5 %ผ่าน2,410.93287.6188.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 879.291,468.00-67.0 %ไม่ผ่าน2,459.4819.0099.2 %ผ่าน
รวม 719,075 156,325 78.26 % ผ่าน 38,894 4,403 88.68 % ผ่าน