สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ197,123.02144,367.0026.8 %ผ่าน6,664.741,388.4379.2 %ผ่าน
รวม 197,123 144,367 26.76 % ผ่าน 6,665 1,388 79.17 % ผ่าน