สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ102,407.0246,005.0055.1 %ผ่าน5,198.341,348.0474.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,780.524,404.77-147.4 %ไม่ผ่าน2,724.39167.2493.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,596.73ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ137.75ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี2,884.812,592.0010.2 %ไม่ผ่าน437.23127.1270.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,635.088,549.50-135.2 %ไม่ผ่าน2,472.24447.0081.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,892.99ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน2,761.77401.7185.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,117.495,940.4816.5 %ไม่ผ่าน1,113.54178.2184.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,111.2120,663.58-564.2 %ไม่ผ่าน2,621.27446.8883.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,950.414,711.14-59.7 %ไม่ผ่าน2,754.87303.3089.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,210.027,618.00-80.9 %ไม่ผ่าน890.04110.5087.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ7,741.92ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ338.80ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,544.2616,371.00-361.9 %ไม่ผ่าน696.77302.0056.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,127.5214,682.962.9 %ไม่ผ่าน2,093.77380.0081.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรีไม่ครบ14,028.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ330.89ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,458.8129,219.85-117.1 %ไม่ผ่าน2,057.91197.2090.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,695.5216,483.30-5.0 %ไม่ผ่าน1,418.36244.1782.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ17,324.91ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ283.92ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,457.4832,781.00-68.5 %ไม่ผ่าน1,110.55597.3246.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,695.6623,097.00-17.3 %ไม่ผ่าน1,148.4813,818.00-1,103.2 %ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,269.5021,270.00-16.4 %ไม่ผ่าน1,030.24323.9968.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,551.6418,277.0025.6 %ผ่าน1,178.81405.6565.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,278.80ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ328.88ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,284.7917,493.0013.8 %ไม่ผ่าน1,163.61216.9181.4 %ผ่าน
รวม 278,182 290,160 0.00 % รายงานไม่ครบ 32,872 20,015 0.00 % รายงานไม่ครบ