สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน189,633.59167,851.0011.5 %ไม่ผ่าน10,010.281,569.2484.3 %ผ่าน
รวม 189,634 167,851 11.49 % ไม่ผ่าน 10,010 1,569 84.32 % ผ่าน