สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์109,097.9891,203.0016.4 %ไม่ผ่าน6,173.86511.6391.7 %ผ่าน
รวม 109,098 91,203 16.40 % ไม่ผ่าน 6,174 512 91.71 % ผ่าน