สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม136,340.8499,673.0026.9 %ผ่าน7,634.011,750.6477.1 %ผ่าน
รวม 136,341 99,673 26.89 % ผ่าน 7,634 1,751 77.07 % ผ่าน