สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 125,402.01114,708.008.5 %ไม่ผ่าน6,811.705,584.0118.0 %ไม่ผ่าน
รวม 125,402 114,708 8.53 % ไม่ผ่าน 6,812 5,584 18.02 % ไม่ผ่าน